Algemene Voorwaarden voor BIM Schilderijen

Versie 1.3 Geldig vanaf 8 augustus 2012


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: werkdag, van maandag t/m vrijdag;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

BIM Muurschildering (statutaire naam), BIM Schilderijen (handelsnaam)
Betje Wolfflaan 61, 1187 CH Amstelveen
Telefoonnummer: 06-17079191 (ma-vr 9:00 – 18:00 uur)
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KvK-nummer: 54605687, Btw-identificatienummer: NL196014207B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van schilderijen van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument met als enige uitzondering muurschilderingen die niet onder deze algemene voorwaarden vallen.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en technische fouten binden de ondernemer niet.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde betalingsvoorwaarden binnen 21 dagen. Indien de consument hieraan niet voldoet, komt de overeenkomst automatisch te vervallen.

Artikel 6 - Herroeping

1. Herroeping van de bestelling is niet mogelijk voor producten die gepersonaliseerd zijn en/of op maat dan wel verzoek gemaakt. Dit geldt zowel voor het formaat, materiaal, ontwerp, vorm als de kleur. De wettelijke bedenktijd van 7 dagen is hier dus niet van toepassing.
2. Voor alle overige producten geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. De consument is volledig verantwoordelijk voor de retourzending en de verzendkosten.
3. De ondernemer zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen na de herroeping en indien van toepassing, het in goede staat retour ontvangen van het product.

 

Artikel 7 - De prijs

1. Prijzen kunnen te allen tijde aangepast worden door de ondernemer met uitzondering van lopende overeenkomsten, deze blijven de overeengekomen prijs behouden.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Productafbeeldingen worden met grote zorg gepubliceerd, kleuren kunnen echter afwijken van het scherm of ander reclamemateriaal. Doorgegeven kleurcodes zijn altijd bij benadering en nooit exact. Alle produkten zijn met de hand vervaardigd, hierdoor kunnen kleine verschillen onststaan en is elk produkt uniek.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, mits in Nederland.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen na het voldoen van de betalingsvoorwaarden met bekwame spoed (3 dagen) doch uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 20 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens verzending berust bij de consument, de ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10 – Persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verkocht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.